Om projektet

I projektet undersöker vi fysiska platser i Umeå utifrån de fyra perspektiven ålder, funktionsnedsättning (fysisk och psykisk), religion/rasism samt hbtq. Under 2019 och fram till maj 2020 kommer minnen och berättelser om otrygga platser och erfarenheter av diskriminering i det offentliga rummet att samlas in. Tillsammans med föreningar, organisationer och nätverk inom civilsamhället har projektet också kartlagt var i Umeå det finns trygga rum och mötesplatser –  formella såväl som informella.

Vi som står bakom projektet

Rättighetscentrum Västerbotten är en antidiskrimineringsbyrå som har i uppdrag att motverka och förebygga diskriminering samt främja människors lika rättigheter och möjligheter i samhället. Rättighetscentrum Västerbottens är en del av Sensus studieförbund. Projektet Rättighetsvandring finansieras av Allmänna Arvsfonden med delfinansiering från Umeå kommun.

Bakgrund till projektet Rättighetsvandring

Rättighetscentrum Västerbotten blir ofta kontaktade av människor som på olika sätt upplever exkludering och otrygghet i den offentliga miljön, och vi vet att diskriminering är ett omfattande problem. Vi upplever att den bild av Umeå som lyfts fram i offentligheten bara är en av många, och att minoriteters perspektiv kommer i skymundan. För att bredda bilden av Umeå samt lyfta dessa osynliga perspektiv startade vi projektet Rättighetsvandring.

Projektets syfte

Att bidra till att bilden av Umeå som stad breddas genom att lyfta erfarenheter från medborgare vars berättelser ofta inte får plats i det offentliga rummet.

Att synliggöra upplevelser av trygghet och otrygghet och genom detta bidra till att stärka minoriteter samt att det i framtiden skapas mer jämlika och tillgängliga stadsmiljöer.

Tack

Först och främst vill vi tacka alla människor som har bidragit med sina berättelser och erfarenheter. Utan er skulle projekt Rättighetsvandring inte vara möjligt och många trygga och otrygga platser i Umeå skulle fortfarande vara outforskade eller osynliga för majoritetssamhället. Utöver detta vill vi rikta ett speciellt tack till de personer som på något sätt bidragit med tid och/eller pengar för att hjälpa till med projektets utförande:

Jessica Arevärn (persikamy)
Elfrida Bergman och Lesbisk Odyssé
Västerbottens museum och Sofia Breimo
Umeå stadsförsamling, Jonas Hedman
RFSL Umeå
Hamnmagasinet och Mio Isenrot