Om projektet Rättighetsvandring

Rättighetsvandring har undersökt fysiska platser i Umeå, utifrån de fyra perspektiven:
– Ålder
– Funktionsnedsättning (fysisk och psykisk)
– Religion/rasism
– Hbtq

Under 2019 och fram till maj 2020 samlades minnen och berättelser om otrygga platser och erfarenheter av diskriminering i det offentliga rummet in. Tillsammans med föreningar, organisationer och nätverk inom civilsamhället har trygga rum och mötesplatser kartlagts – formella såväl som informella.

Vi som står bakom

Rättighetscentrum Västerbotten är en antidiskrimineringsbyrå som har i uppdrag att motverka och förebygga diskriminering samt främja människors lika rättigheter och möjligheter i samhället. Rättighetscentrum Västerbottens är en del av Sensus studieförbund. Projektet Rättighetsvandring finansieras av Allmänna Arvsfonden med delfinansiering från Umeå kommun.

Bakgrund

Rättighetscentrum Västerbotten blir ofta kontaktade av människor som på olika sätt upplever exkludering och otrygghet i den offentliga miljön, och vi vet att diskriminering är ett omfattande problem. Vi upplever att den bild av Umeå som lyfts fram i offentligheten bara är en av många, och att minoriteters perspektiv kommer i skymundan. För att bredda bilden av Umeå samt lyfta dessa osynliga perspektiv startade vi projektet Rättighetsvandring.

Syfte

Att synliggöra upplevelser av trygghet och otrygghet och genom detta bidra till att stärka minoriteter samt att det i framtiden skapas mer jämlika och tillgängliga stadsmiljöer.

Att bidra till att bilden av Umeå som stad breddas genom att lyfta erfarenheter från medborgare vars berättelser ofta inte får plats i det offentliga rummet.

Tack

… alla människor som har bidragit med berättelser och erfarenheter! Utan er skulle projekt Rättighetsvandring inte vara möjligt och många trygga och otrygga platser i Umeå skulle fortfarande vara outforskade eller osynliga för majoritetssamhället.